Vereniging
De Bongerd

VERENIGING VAN EIGENAREN
RECREATIEPARK
DE BONGERD ROHEL

Permanent wonen en bouwen op (de Hoven van Rohel)


Informatief

Permanent wonen op de Hoven van Rohel NIET toegestaan, hoe zit dit?

Vooraf: Disclaimer

Het bestuur verstrekt deze informatie informatief. Bent u er zich van bewust dat deze informatie gebaseerd kan zijn op verouderde en/of onvolledige informatie.

Wij adviseren u rechtstreeks met de gemeente de Fryske Marren in contact te treden over het bewonen en bouwen van een recreatief verblijf op de Hoven van Rohel en uw vragen schriftelijk te laten beantwoorden ter bevestiging.

Er bestaan in Nederland anno november 2016 ca. 112.000 vakantiewoningen. De bouwkwaliteit en uitstraling zijn de laatste jaren sterk verbeterd: sommige zijn niet meer van ‘echte huizen’ te onderscheiden. Ook de recreatiewoningen op de Hoven van Rohel worden steeds meer geschikt voor reguliere bewoning.

Ze zijn voorzien van alle luxe en comfort, propaangas, water en elektriciteit en wellicht op termijn snel internet. De VVE de Bongerd stimuleert vernieuwing van de opstallen en goed onderhoud voor een representatief en aantrekkelijk park. Geen wonder dat steeds meer mensen zich afvragen of er permanent gewoond mag worden in een recreatiewoning op de Hoven van Rohel.

Tot 2012 waren gemeenten verplicht ontheffing te verlenen voor langdurig gedoogde, onrechtmatige bewoning van een recreatiewoning. Men kon zich op dit adres definitief huisvesten. Deze ontheffing was bedoeld voor mensen die zich sinds 31 oktober 2003 in een recreatiewoning bevonden en deze sindsdien onafgebroken hebben bewoond. 

Vanaf januari 2012 is het per wet vastgesteld dat het beleid voor de bewoning van recreatiewoningen per gemeente kan worden bepaald. Wellicht wordt de wet in de toekomst veranderd, maar de omgeving van Rohel is een natuurgebied / vogelreservaat.

Permanent wonen en bouwen
op De Bongerd


Vooraf: Disclaimer

Het bestuur verstrekt deze informatie informatief.
U dient zich ervan bewust te zijn dat deze informatie gebaseerd kan zijn op verouderde en/of onvolledige informatie. Wij adviseren u rechtstreeks met de gemeente de Fryske Marren in contact te treden over het bewonen en bouwen van een recreatief verblijf op de Hoven van Rohel en uw vragen schriftelijk te laten beantwoorden ter bevestiging.


 

Permanent wonen op de Hoven van Rohel NIET toegestaan, hoe zit dit?

Er bestaan in Nederland anno november 2016 ca. 112.000 vakantiewoningen. De bouwkwaliteit en uitstraling zijn de laatste jaren sterk verbeterd: sommige zijn niet meer van ‘echte huizen’ te onderscheiden. Ook de recreatiewoningen op de Hoven van Rohel worden steeds meer geschikt voor reguliere bewoning.

Ze zijn voorzien van alle luxe en comfort, propaangas, water en elektriciteit en wellicht op termijn snel internet. De VVE de Bongerd stimuleert vernieuwing van de opstallen en goed onderhoud voor een representatief en aantrekkelijk park. Geen wonder dat steeds meer mensen zich afvragen of er permanent gewoond mag worden in een recreatiewoning op de Hoven van Rohel.


 

Er is onduidelijkheid

Tot 2012 waren gemeenten verplicht ontheffing te verlenen voor langdurig gedoogde, onrechtmatige bewoning van een recreatiewoning. Men kon zich op dit adres definitief huisvesten. Deze ontheffing was bedoeld voor mensen die zich sinds 31 oktober 2003 in een recreatiewoning bevonden en deze sindsdien onafgebroken hebben bewoond. Vanaf januari 2012 is het per wet vastgesteld dat het beleid voor de bewoning van recreatiewoningen per gemeente kan worden bepaald. Wellicht wordt de wet in de toekomst veranderd, maar de omgeving van Rohel is een natuurgebied / vogelreservaat.


 

Wat geldt er voor de Hoven van Rohel (waaronder de Bongerd)

VVE de Bongerd valt onder het bestemmingsplan Rohel van 29.03.2013
zie hiervoor de gemeentelijke stukken:

https://www.defryskemarren.nl/publicaties/bestemmingsplannen_42746/item/bestemmingsplan-rohel_17489.html

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0051.BPROH10ROHEL-OH01/r_NL.IMRO.0051.BPROH10ROHEL-OH01_2.5.html

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0051.BPROH10ROHEL-OH01/vb_NL.IMRO.0051.BPROH10ROHEL-OH01.pdf

In het bestemmingsplan staat onder specifieke gebruiksregels onder 5.6
dat strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

5.6 Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

  1. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden;
  2. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken voor permanente bewoning;
  3. het gebruik van de gronden voor stalling dan wel opslag van kampeermiddelen.

 

Hoe kunnen de gemeenten bewoning legaliseren?

De gemeenten, waaronder De Fryske Marren, kunnen het persoonsgebonden overgangsrecht gebruiken als mensen er al voor 2003 woonden. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van een uitsterfregeling, waarbij gedurende de planperiode iemand mag blijven wonen in een recreatiewoning, waarna dit gebruik, als het langer dan één jaar wordt onderbroken, niet mag worden hervat. En tot slot kan een gemeente permanent wonen legaliseren. Maar daarvoor moeten gemeenten dus wel de juiste motivering volgen en aan de ladder voor duurzame verstedelijking voldoen. Besluit een gemeente om de bestemming ‘recreëren’ niet te wijzigen dan zijn zij ook verplicht te handhaven. De woning mag in dat geval maar een beperkte periode bewoond worden en er moet een handhavingsprocedure gestart worden. Wat beperkt bewoond inhoudt verschilt per gemeente. De gemeente hanteert een termijn van niet langer dan 6 maanden.


 

Waarom mag je NIET permanent wonen in een recreatiewoning?

In het bestemmingsplan is dit vastgelegd. De reden is dat deze recreatiehuizen zich bevinden in het buitengebied dat bedoeld is als recreatiegebied. Door permanent bewonen van deze huizen toe te staan, neemt het aantal beschikbare recreatiewoningen voor het toerisme af. Een gevolg is dat er meer huizen moeten worden gebouwd in deze buitengebieden om recreatie toch mogelijk te maken. Door nog meer te bouwen, wordt de rust in deze gebieden verstoort. Daarnaast is er ook nog een bouwtechnische reden: aan huizen waar men permanent in woont worden andere (zwaardere) bouwkundige eisen gesteld.


 

Bouwregels

In artikel 5.2 zijn bouwregels opgenomen, waarin u kunt lezen welke specifieke vereisten gelden en wij adviseren u informatie in te winnen bij de gemeente bij (ver) bouw plannen op de Hoven van Rohel en op de Bongerd in het bijzonder.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0051.BPROH10ROHEL-OH01/r_NL.IMRO.0051.BPROH10ROHEL-OH01_2.5.html


 

Leefregels

Op de VVE de Bongerd gelden leefregels waar
iedere eigenaar of recreant zich aan dient te houden.
Hieronder staat een link naar de door de VVE geaccordeerde leefregels:

https://verenigingdebongerd.nl/wp-content/uploads/2023/06/Regelement-29-6-2023.pdf


 

Meldingsplicht verhuur langer dan 3 maanden

Een eigenaar van een recreatie object op de Bongerd die zijn / haar recreatie object langer dan 3 maanden verhuurd dient het bestuur te informeren wie in zijn / haar recreatie object verblijft en dient een kopie van de leefregels te verstrekken aan deze recreatieve huurder. Op deze wijze kan het bestuur bij calamiteiten de instanties adequaat informeren.


 

Tot slot: herhaling Disclaimer

het bestuur verstrekt deze informatie informatief. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze informatie gebaseerd kan zijn op verouderde en/of onvolledige informatie. Wij adviseren u rechtstreeks met de gemeente de Fryske Marren in contact te treden over het bewonen en bouwen van een recreatief verblijf op de Hoven van Rohel en uw vragen schriftelijk te laten beantwoorden ter bevestiging.

Overige tabbladen

Historie Rohel

https://www.frieslandwonderland.nl/friesland/plaats/rohel

Kaarten Rohel

https://www.frieslandwonderland.nl/friesland/cartografie/rohel

Sluit Menu