Vereniging De Bongerd

VERENIGING VAN EIGENAREN RECREATIEPARK DE BONGERD ROHEL

Lees op deze website alles over het recreatiepark De Bongerd, De Vereniging en de omgeving.

Praktische informatie

Storing
Gas Primagaz 06-53810082
Elektra: Elektra: Neem contact op met uw eigen energie leverancier bij storing
 

Hulpdiensten Politie,brandweer, ambulance

  • Acuut : 112
  • In niet levensbedreigende situaties : 0900-8844

Huisarts Zwartsenburg
Streek 161  8463 NJ Rotsterhaule Telefoonnummer : 0513-551215
Spoednummer : 0513-552336

Doksterswacht Friesland
Huisartsenzorg na 17 uur en in het weekend Telefoonnummer : 0900-1127112

Ziekenhuis “Tjongerschans”
Thialfweg 44   8441 PW Heerenveen Telefoonnummer : 0513-685685

“Antonius” ziekenhuis
Bolswarderbaan 1  8601 ZK  Sneek Telefoonnummer : 0515- 488888

Tandartsen

Blauwhof telefoonnummer: 0513-412455 Uilke Boonstralaan 5, 8501 DX  Joure

M.Hey telefoonnummer : 0513-683714 Tolhuisweg 14   8443 DW    Heerenveen

Kamer van Koophandel nummer: 40002443
Opgericht op 16 augustus 1973
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Statutaire naam: De Bongerd
Ook genoemd: Recreatievereniging de Bongerd
Activiteiten / SBI code: Belangenbehartiging / belangenvereniging

De regel is dat iedere eigenaar, onafhankelijk van diens overbuurman of – vrouw er voor
moete zorgen dat 50 cm “zachte afscheiding” en twee meter padbreedte vanuit het hart van het pad gemeten beschikbaar is voor onze leden, om het in de notarisakte omschreven “recht van overpad” goed te kunnen regelen. 

Uit een notarieel document uit maart 1982 blijkt dat de padbreedte op alle hoven plm. 4 meter bedraagt, waarvan 2-2.50 meter verhard. De minimale eisen die de eigenaren gezamenlijk hebben afgesproken, staat hieronder schematisch weergegeven:

Samengevat weergegeven:

Voorbeeld:

Op de website van Wetterskip Fryslan lees je meer over de onderhoudsplichtige van sloten binnen de gemeente.

https://www.wetterskipfryslan.nl/kaarten/kaart-onderhoudsplicht-sloten-schouw

Voor de Bongerd en de omliggende hoven ziet dit er op de kaart er als volgt uit:

De definitie van de roze stippellijn is als volgt:

Categorie: schouwwater
Leggerstatus: Vastgesteld
Onderhoudsplichtige 1 eigenaren van de percelen aan weerszijden van het water (ieder voor de halve breedte)
Onderhoudsverplichting 1 gewoon en buitengewoon onderhoud.

De blauwe lijn heeft de volgende definitie:

Code: OAF-B1459
Leggerstatus: Vastgesteld
Bodembreedte in m (leggernorm) 0,70
Bodemhoogte in m (leggernorm) -3,05
Bodemhoogte bovenstrooms in mNAP (leggernorm)
Bodemhoogte benedenstrooms in mNAP (leggernorm)
Talud links 1:x (leggernorm) 1,50
Talud rechts 1:x (leggernorm) 1,50
Onderhoudsplichtige 1 Wetterskip Fryslân
Onderhoudsverplichting 1 gewoon en buitengewoon onderhoud

Termen die het waterschap gebruikt
watergangen, waterlopen of wateren = sloten, vaarten
schouw = controle van onderhoud van sloten
legger = vastgelegde eisen die het waterschap stelt aan (onderhoud van) wateren, keringen en kunstwerken

Informatie over de sloot en slootkanten

Als vereniging van eigenaren sparen we voor het 7-jaarlijkse uitbaggeren van de sloot en
reserveren wij gezamenlijk daarvoor een aanzienlijk geldbedrag. De eigenaren worden geacht elk jaar ook de kanten van de sloot schoon te houden. Iedere eigenaar is verantwoordelijk zijn eigen sloot en slootkant te onderhouden om wateroverlast te voorkomen. Bouwwerken op de rand van de sloot zijn niet toegestaan, overhangende bomen moeten gesnoeid worden en de loop van de sloot moet schoon zijn.

Momenteel worden de sloten door de firma Van Netten jaarlijks gehekkeld. (06-83537033).

Hierdoor worden plantenresten op uw oevers gedeponeerd. Let wel dit zijn basiswerkzaamheden en u als eigenaar dient (samen met uw de buurman van de
Frank & Vrij / de Vriehof) periodiek schoon te houden.

Een sloot moet bij regen meer water kunnen opvangen, dus de schuine oevers zijn er niet voor niets, bij hoog water (rode streep) kan het water makkelijker wegstromen. Wanneer de beschoeiing te laag zit, betekent dit voor u als eigenaar meer onderhoud en kanaalvorming. Ons advies is begin met het goed schoon houden en toegankelijk houden van uw slootkant.

Sluit Menu